GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2023

Torsdag d. 23. november afholdt foreningen generalforsamling i vores nye lokaler i Fannerup. Der var fremmødt 26 medlemmer. Stig Jensen blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at alle formalia var overholdt og generalforsamlingen kunne fortsætte efter vores fastsatte dagsorden.

Lars Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning. Gerhard B. Jørgensen fremlagde vandpleje beretning. Der var kun lidt bemærkninger ang. hærværk i Korup å og ved Stemmeværket i Nimtofte.

Begge beretninger kan ses vores hjemmeside.

 

Herefter blev regnskabet fremlagt. Det udviste et underskud på knap 20.300, - kr. som til dels skyldes et forbrug på 46.500 kr. på istandsættelse af vores nye klublokaler. Hvis man fratrækker dette beløb, ser det jo helt godt ud. Vi har dog nedtonet forventningerne til næste års budget så det forventede overskud kun bliver 6500,- kr. da der også vil komme lidt udgifter til klublokalerne. Dette var kasserer Frank Sunesens sidste regnskabsfremlæggelse da han har valgt at takke af. Foreningen takker det store arbejde han har udført med at holde styr på vores finanser. Den post overtages nu af Erik Kastberg.

 

Så var der indkommet 3 forslag.

Det første var en vedtægts ændring under §8: kontingent og regnskab. Her kan vi ikke længere tilbyde at give halvt kontingent efter 1.8, da DSF har ændret deres vedtægter. Så bestyrelsen foreslog teksten i vores vedtægter ændret fra. Ved indmeldelse efter den 1.8 skal der kun betales ½ kontingent + indskud, til ”Bestyrelsen kan nedsætte kontingentet for nye medlemmer efter en vis dato i efteråret, hvis den finder at der er økonomisk grundlag for det. Men kun såfremt at der ikke skal betales forbundskontingent.

Forslaget blev godkendt og er rettet i vedtægterne.

 

Det næste forslag var også i vedtægterne under §9 Godtgørelser. Her foreslog bestyrelsen at fjerne teksten: ”Kassereren modtager 10kr. pr. medlem i tællepenge”

Forslaget blev godkendt og er ændret i vedtægterne.

 

Så havde Gary Taylor et forslag omhandlende vores Facebook side. Og specielt hvilket indhold man må lægge op. Der var en god snak om hvad der var relevant for foreningen, og enden blev at formanden som er administrator på siden ændrer i gruppereglerne, så man lige kigger en ekstra gang inden man lægger noget op. Så må vi følge op, og se hvordan det går, og evt. tage det op igen.

Sanktionssager var der heldigvis ingen af.

 

Så var det tid til valg:
Næstformand Rasmus Laursen blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Kent Rehnberg blev genvalgt for 2 år.
Frank Sunesen ønskede ikke genvalg og Erik Kastberg blev valgt som kasserer for 2 år.

Christian Rygaard blev valgt som ny suppleant
Revisor Lars Andersen blev genvalgt for 2 år.

Revisor suppleant Tom Sørensen blev genvalgt for 1 år.

 

Så var det punktet indskud, kontingenter og fiskekortspriser. Her blev ikke lavet ændringer.

 

Under eventuelt var der en debat om manglende havørredfangster i zone 1 ovenfor Fannerup, og de store gedder som fanges her. Men nogen endelig konklusion blev ikke slået fast. Men der blev nævnt bla. vejret og manglende fiskere på strækningen. Men det er noget vi løbende kan holde øje med.

 

Herefter kunne Stig afslutte generalforsamlingen og vi kunne gå over til kage og kaffe. Og Bentes utroligt lækre æblekage med flødeskum

 

Lars Pedersen, formand