GENERALFORSAMLING 2022

REFERAT 2022

Onsdag d. 23. november afholdt foreningen generalforsamling i Røde kors lokale i Grenå. Der var fremmødt 31 medlemmer. Benny Stikling blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at alle formalia var overholdt og generalforsamlingen kunne fortsætte efter vores fastsatte dagsorden.

Lars Pedersen fremlagde bestyrelsens beretning, aktivitets beretning samt vandpleje beretning. Der var kun lidt bemærkninger ang. udlægning af gydegrus ved 3 broer i Nordkanalen. Det var overskydende grus og sten som ellers ville gå til spilde i forbindelse med nedrivningen af Enslevgården, og derfor skulle det gå stærkt med at få det hentet og udlagt. Og det var efter pumpelagets anvisning at det blev netop de 3 broer. Alle 3 kan læses på foreningens hjemmeside og er udsendt på mail til alle medlemmer.

Herefter blev regnskabet fremlagt. Det udviste et overskud på 32.400, - kr. som til dels skyldes et rigtigt godt salg af dag og ugekort. Vi har dog nedtonet forventningerne til næste års budget så det forventede overskud ”kun bliver 7000,- kr.” Der var lidt kommentarer om at man godt kunne gå lidt mere i detaljer med tallene, og det er selvfølgelig taget til efterretning.


Så var der indkommet 3 forslag.


Det første var om en ændring af tiden man har til indberetning af fangst til hjemmesiden. Forslaget lød på 24 timer, men et ændringsforslag på 48 timer blev vedtaget, og er ændret i vedtægterne. Det næste forslag omhandlede fri kontingent til dem som bruger meget tid på kantklipning, til gavn for alle andre. Det blev vedtaget at bestyrelsen har bemyndigelse til at vurdere hvem, hvornår og hvor længe der gives fri kontingent.


Så var der forslaget som vi ikke kunne blive enige om på sidste års generalforsamling ang. geddefiskeri i havørredens fredningstid.


Efter lidt debat blev følgende tekst vedtaget og er skrevet ind i vores vedtægter under §3 stk. 15.

Fiskesæsonen går fra 1.3 til 15.11. Dog er fiskeri efter gedder i Sydkanalen tilladt hele året. I Nordkanalen er geddefiskeri tilladt fra delingen i Kolind og ned til pumpeudløbet i Fannerup fra d. 16.1 til 28/29.2. I begge perioder må der ikke fiskes nærmere end 50meter til begge sider fra alle bækkes og åers udløb i begge kanaler. Alle hav- og bækørreder skal nænsomt genudsættes. Fra d. 1.3 til d. 15.11 er ingen begrænsning. Husk geddens fredningstid fra 16.3 til 30.4


Sidste forslag var et forslag om at alle gedder over 80cm. skulle genudsættes. Her var den sædvanlige debat for og imod gedder, og Lars fremlagde statistik som viste at meget få store gedder i forvejen bliver hjemtaget. Og langt størstedelen af gedder bliver stort set genudsat. Forslaget blev herefter ikke vedtaget, men en god debat fik vi ud af det.


Sanktionssager var der heldigvis ingen af.


Så var det tid til valg:
Formand Lars Pedersen blev genvalgt for 2 år.
Sekretær Jesper Rasmussen blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Jens Varmdal blev genvalgt for 2 år.
Erik Kastberg blev valgt som suppleant til bestyrelsen
Revisor Ove M. Andersen blev genvalgt for 2 år.
Revisor suppleant Tom Sørensen blev genvalgt for 1 år.

Så var det punktet indskud, kontingenter og fiskekortspriser. Her blev ikke lavet ændringer.

Der var ikke meget under eventuelt og Benny kunne afslutte generalforsamlingen og vi kunne gå over til kage og kaffe.


Lars Pedersen, formand