§1 Foreningens navn:
Foreningens navn er Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn. Hjemsted er Grenaa.


§2 Foreningens formål:
Foreningens formål er gennem en sammenslutning af sportsfiskere at varetage fiskesportens interesser ved, a) at leje fiskevand for derved at skaffe medlemmerne gode fiskemuligheder, b) at forbedre fiskebestanden - dog fortrinvis i de af foreningen lejede vande, c) gennem oplysende virksomhed at udbrede forståelsen af almindelig sportsfiskerkultur, d) ligeledes at arbejde for udviklingen af almindelige sportsfiskerfærdigheder, e) at have et vågent øje for fiskevandenes økologi.


§3 Medlemmer:
Stk. 1 Anmodning om optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, der afgør om vedkommende kan optages som medlem.
Stk. 2 Aldersgrænsen for optagelse i juniorafdelingen fastsættes af generalforsamlingen.
Stk. 3 Generalforsamlingen kan begrænse antallet af medlemmer.
Stk. 4 Medlemskortet er strengt personligt. Ethvert medlem har ret til i følgeskab at medtage ægtefælle/samlever samt egne og samlevers børn under aldersgrænsen for optagelse i juniorafdelingen.
Stk. 5 Det er medlemmernes pligt at påse at intet uretmæssigt fiskeri finder sted i foreningens fiskevande. Hvis sådant konstateres skal fiskeriopsynsmænd eller bestyrelse underrettes.
Stk. 6 Medlemmerne skal ved fiskevandet udvise almindelig sportsfiskermoral.
Stk. 7 Medlemmerne må ikke gennem overbud, eller på anden måde mod tidligere fiskeriindehaverers ønsker søge at overtage disses lejemål.
Stk. 8 Det er det enkelte medlem forbudt at sælge nogen art af fisk, fanget i foreningens fiskevand
Stk. 9 Det enkelte medlem og gæster må kun fiske med 1 stang.
Stk. 10 Ved ålefiskeri er det tilladt at fiske med 8 stænger eller 8 ålepinde.
Stk. 11 Langliner og ruser under enhver form er forbudt i foreningens fiskevande, dog med undtagelse af åleruser på de af Norddjurs Kommune udlejede rusestadepladser.
Stk. 12 Medlemmer og fiskekortløsere må maksimalt hjemtage 3 havørreder/laks pr. dag. Når kvoten på 3 fisk er opbrugt, skal fiskeri stoppes indtil næste dag.
Stk. 13 Bestyrelsen fastsætter forskrifter for foreningens fiskeret.
Stk. 14 Medlemmerne skal senest 14 dage efter fangsten registrere deres fangst på foreningens hjemmeside under punktet fangster, eller i mangel af pc. telefonisk til et bestyrelsesmedlem. Dette gælder kun for rovfisk. Dvs. Ørred, laks og gedde. Dette gælder også for genudsatte fisk, og undermålere. På foreningens hjemmeside beskrives hvordan man registrerer sin fangst, samt hvilke oplysninger der skal oplyses. Det er muligt at gøre det anonymt, dog skal som minimum medlemsnummer oplyses.
Stk. 15 Fiskesæsonen går fra 1.3 til 15.11. Dog er fiskeri i Sydkanalen efter gedder tilladt hele året. I Nordkanalen er geddefiskeri tilladt fra delingen i Kolind og ned til pumpeudløbet i Fannerup fra d. 16.1 til 28/29.2. I begge perioder må der ikke fiskes nærmere en 50 meter fra åer og bækkes udløb i kanalerne. 

Alle hav- og bækørreder skal nænsomt genudsættes.

Fra 1.3 til 15.11 er der ingen begrænsninger.                                         

Stk. 16 Det er forbudt at hjemtage fejlkrogede fisk i Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegns fiskevand. Ved fejlkrogning forstås krogning bag gællelåget.


§4 Fiskekort:
Til foreningens fiskevande kan der udstedes døgn og ugekort. Priser herfor fastsættes af generalforsamlingen. Der er ubegrænset fiskekortsalg fra d. 16.3 til d. 31.10. Skoler kan ved henvendelse til kassereren få tilsendt gratis fiskekort til foreningens fiskevande.


§5 Kørselsforbud:
Der er kørselsforbud for motorkøretøjer på de strækninger af Nordkanalen, hvor dæmningen har karakter af markvej. Foreningens fiskeriopsynsmænd er ikke omfattet af forbudet. Bestyrelsen kan meddele dispensation til gangbesværede.


§6 Generalforsamlinger:
Ordinær generalforsamling afholdes i november måned, og bekendtgøres sammen med dagsordenen for medlemmerne med mindst 14 dages varselpå foreningens hjemmeside/nyhedsbrev og vores Facebookside. Kun de på dagsordenen opførte punkter kan komme til afgørelse. Forslag fra medlemmerne skal, for at optages på dagsordenen, skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 1. november. Forslag skal være underskrevet med navn samt medlemsnummer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Dagsordenen med indkomne forslag skal foreligge skriftligt til medlemmerne på generalforsamlingen.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Eventuelle underudvalgs beretninger.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Indkomne forslag.
6. Sanktionssager.
7. Valg.
8. Fastsættelse af indskud, kontingenter og fiskekortspriser.
9. Eventuelt.

§7 Bestyrelse og revisorer:
Generalforsamlingen vælger til bestyrelsen enkeltvis - hver for sig - formand, næstformand, kasserer, sekretær, mindst 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 revisorer. Desuden vælges mindst 1 suppleant.
Valgene som gælder for 2 år, foregår på følgende måde. I lige årstal vælges formand, sekretær, bestyrelsesmedlemmer på tur og 1 revisor. I ulige årstal vælges kasserer, næstformand, bestyrelsesmedlemmer på tur, suppleant(er) og 1 revisor. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen varetager den daglige forretningsgang, samt repræsenterer foreningen udadtil. Der føres beslutningsprotokol for bestyrelsesmøder, generalforsamling og foreningens aktiviteter, ligesom det påhviler udvalg at tilstille formanden en skriftlig beretning om deres arbejde senest den 15. oktober. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.
Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være bosiddende i eller have arbejde i Norddjurs kommune.

§8 Kontingent og regnskab:
Kontingent og indskud fastsættes på den årlige generalforsamling og skal være betalt senest 1 måned efter påkrav. Bestyrelsen kan nedsætte kontingentet for nye medlemmer efter en vis dato i efteråret, hvis den finder at der er et økonomisk grundlag for det. Men kun såfremt at der ikke skal betales forbundskontingent. Dette gælder dog kun hvis man ikke har været medlem indenfor de sidste 2 år.
Alders og førtidspensionister kan efter generalforsamlingens bestemmelser stå som medlemmer til nedsat kontingent.
Regnskabsåret løber fra d. 1 november til d. 31 oktober. Regnskabet kritisk gennemgået og underskrevet af de 2 revisorer, fremlægges på den årlige generalforsamling. Den til enhver tid siddende bestyrelse og suppleant er kontingentfri. Bestyrelsen kan tildele kontingentfrihed efter skøn til medlemmer som udfører særligt arbejde for foreningen.

Aldersgrænser
0 - 9 år, bestyrelsen kan udstede fiskekort til børn under aldersgrænsen for optagelse i juniorafdelingen til døgnkortpris, men gældende for hele sæsonen.
10 - 17 år Juniormedlem
18 - 24 år Ungdomsmedlem
25- 64 år Seniormedlem
65 ->> år Alderspensionistmedlem

§9 Godtgørelser:
Alle direkte udgifter til rejser og til foreningens drift godtgøres af foreningens midler efter bestyrelsens skøn og godkendelse.

§10 Mindstemål:
Generalforsamlingen kan ændre gældende mindstemål. Mindstemålene kan ikke sættes lavere end den gældende ferskvandsfiskerilovgivning.

§11 Udelukkelse og udmelding:
Et medlem kan ved overtrædelse af foreningens vedtægter eller fiskerilovene, af en enig bestyrelse idømmes forbud mod fiskeri i op til et år, eller eksklusion, hvilket dog med opsættende virkning kan indankes for den årlige generalforsamling. Udmeldelse skal ske til kassereren.

§12 Juniorafdelingen:
I bestyrelsens bestræbelser må indgå at fremme interessen for sportsfiskeri ved opretholdelse af en juniorafdeling. Som medlemmer af denne kan optages personer i en aldersgruppe fastsat af generalforsamlingen. Juniorafdelingens arbejde og arrangementer varetages af juniorlederen, således at juniormedlemmerne oplæres i den rette sportslige ånd. Juniorafdelingen ledes i øvrigt af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der er valgt på afdelingens egen generalforsamling i samarbejde med juniorlederen, der er valgt af seniorerens bestyrelse. Juniorafdelingens medlemmer har kun stemmeret på deres egen generalforsamling, der afholdes før seniorernes generalforsamling. Dog har juniorbestyrelsen (maks 5) personer stemmeret på senior generalforsamlingen. Juniorafdelingens regnskab revideres af seniorafdelingens revisorer.

§13 Foreningens opløsning:
Ved eventuel opløsning af foreningen kræves 2/3 flertal af foreningens medlemmer. Er mindre end dette antal mødt frem indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvor der kun kræves 2/3 flertal af de fremmødte. Sidste generalforsamling bestemmer ved almindeligt flertal, til hvilke formål foreningens midler skal anvendes.


Vedtaget på generalforsamlingen 2023

VEDTÆGTER